Meer club info

 • De statuten van de club zijn na te lezen in dit document.

 • Intern reglement WTC BORREKENSVELD

  In het Bestuur zetelt een ploegafgevaardigde. De functie van ploegafgevaardigde kan slechts ingevuld worden door een lid dat minstens 2 jaar lid is van WTC.

  Toetreding tot de club als actief lid (= baanfietser en/of MTB) gebeurt middels :
  • Aanvaarding kandidatuur door Bestuur
  • EENMALIGE betaling inschrijvingsbijdrage (in 2013 bepaald op 250 EUR)
  • Jaarlijkse betaling lidgeld (in 2010 bepaald op 60 EUR + 50 EUR voorverkoopkaarten pensenkermis)
  Betalingen gebeuren via de rekening van de club.

  Toetreding impliceert voor het lid :
  • aanvaarding van de statuten en het intern reglement van WTC.
  • een minimale deelname aan activiteiten t.v.v. de clubkas (pensenkermis, kaasavond, …).
  • een maximale en regelmatige deelname aan de geplande ritten.

  De club :
  • zorgt ervoor dat elk lid verzekerd is (lichamelijke letsels).
  • betaalt de inschrijvingskosten van de georganiseerde ritten.

  Het Bestuur kan ten allen tijde een lid uit de club zetten (zie statuten). Indien dit gebeurt, zal noch het lidgeld, noch de inschrijvingsbijdrage terugbetaald worden.

  Het is elk lid VERBODEN dopingproducten te gebruiken.

  Een volledig WTC-seizoen loopt van begin oktober (jaar X) tot eind september (jaar X+1).
  • Het MTB-seizoen loopt principieel van begin oktober (jaar X) tot eind februari (jaar X+1).
  • Het baanseizoen loopt principieel van begin maart (jaar X+1) tot eind september (jaar X+1).

  Elk actief lid krijgt na toetreding een pakket met basisuitrusting bestaande uit :
  • Zomerbroek
  • Winterbroek
  • Zomershirt
  • Wintervest
  • Helm

  Deze uitrusting (broek, shirt/vest en helm) dient VERPLICHTEND gedragen te worden bij alle door de club geplande ritten.
  Deze uitrusting wordt beschouwd als persoonlijk en wordt eigendom van betrokken lid.

  Naast het basispakket kan elk actief lid tegen betaling bijkomende uitrusting aanschaffen. Een lijst met beschikbare artikelen wordt ter beschikking gesteld. Het Bestuur kan tot TWEE maal per seizoen een bestelling plaatsen van bijkomende uitrusting (in principe in maart en september). Een bestelling wordt slechts geplaatst nadat het lid het vereiste bedrag op rekening van de club heeft gestort.

  De door de ploegafgevaardigde opgestelde en door het Bestuur aanvaarde kalender met geplande ritten wordt bij het begin van elk seizoen (baan, MTB) aan alle actieve leden overgemaakt. Deze kalender is mogelijk onderhevig aan wijzigingen (ifv weersomstandigheden, organisaties, …) die via email, sms, telefoon, … zullen kenbaar gemaakt worden.

  Voor elke deelname aan een geplande rit wordt aan betrokken lid een “bonuskrediet” toegekend. Dit “krediet” kan opgespaard en (ENKEL) aangewend worden om bijkomende uitrusting aan te schaffen. In 2006 wordt dit “bonuskrediet” bepaald op 1 EUR/rit.
  Dit krediet wordt NIET in geld uitbetaald. Er kan bij de aanschaf van bijkomende uitrusting NIET in negatief op dit “bonuskrediet” gegaan worden.
  De aanwezigheden worden bijgehouden door de ploegafgevaardigde.

 • Regels voor het gebruik van de openbare weg

  Artikel 43: Fietsers en bromfietsers

  43.1. Het is de fietsers en bromfietsers verboden te rijden :

  • zonder het stuur vast te houden;
  • zonder de voeten op de pedalen of op de voetsteunen te hebben;
  • door zich te laten voorttrekken;
  • terwijl zij een dier aan het leizeel houden.

  43.2. De fietsers die de rijbaan volgen, mogen met twee naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig.
  Wanneer fietsers de rijstrook die voorbehouden is aan voertuigen van geregelde openbare diensten en aan voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen of de bijzondere overrijdbare bedding mogen volgen, moeten zij achter elkaar rijden.
  Fietsers moeten achter elkaar rijden wanneer een aanhangwagen aan een fiets gekoppeld is.
  De gebruikers van het fietspad mogen elkaar noch hinderen, noch in gevaar brengen, noch een gevaarlijk gedrag vertonen ten opzichte van de andere weggebruikers.

  43.3. Wanneer er een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen is, moeten de fietsers, de bestuurders van tweewielige bromfietsen en de gebruikers van rolschaatsen en steps, die zich op het fietspad bevinden, deze gebruiken.

  Zij mogen zich slechts voorzichtig op de oversteekplaats begeven met inachtneming van de naderende voertuigen.

  Artikel 43bis: Fietsers in groep

  43bis1. Dit artikel is slechts van toepassing op groepen van 15 tot 150 fietsers. De groepen van meer dan 50 deelnemers moeten worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins. De groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door ten minste twee wegkapiteins.

  43bis2.1. De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.
  43bis2.2. Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.
  43bis2.3. Indien deze groep vergezeld wordt door wegkapiteins, zijn de bepalingen van artikel 43bis3.3.1° en 2° van toepassing.
  43bis.3.1. De fietsers die in een groep van ten minste 51 tot ten hoogste 150 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.
  43bis.3.2. Zij moeten voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto.
  43bis3.3. 1° De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht. Deze wegkapiteins moeten ten minste 21 jaar oud zijn en zij moeten om de linkerarm een band dragen met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook, het woord “wegkapitein”.
  2° Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen op de wijze bepaald in artikel 41.3.2. (zie verder), terwijl de groep met inbegrip van de twee begeleidende voertuigen oversteekt.
  43bis4. De fietsers die met twee naast elkaar rijden mogen slechts van de rechter rijstrook van de rijbaan gebruik maken; indien de rijbaan niet in rijstroken verdeeld is mogen zij niet meer dan een breedte gelijk aan die van een rijstrook en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen.
  43bis5. Op het dak van de begeleidende auto’s moet een blauw bord aangebracht zijn met de afbeelding van het verkeersbord A51 en eronder het symbool in ’t wit van een fiets.
  Dit bord moet op een zodanige wijze aangebracht zijn op het voertuig dat de groep voorafgaat, dat het voor de tegenliggers goed zichtbaar is en, op het achteropkomend voertuig, dat het goed zichtbaar is voor het achteropkomend verkeer.
  A51

  wegcodeA51

  Artikel 41:

  Gedrag tegenover militaire kolonnes, stoeten, groepen voetgangers, processies, culturele, sportieve en toeristische evenementen, wielerwedstrijden, niet-gemotoriseerde sportwedstrijden of -competities, groepen fietsers, groepen motorfietsers, groepen ruiters en werfopzichters op de openbare weg

  41.3.2. Om het verkeer stil te leggen, moeten die militairen, signaalgevers, wegkapiteins, groepsleiders en werfopzichters gebruik maken van een schijf waarop het verkeersbord C3 afgebeeld is en waarvan de karakteristieken bepaald worden door de Minister van Verkeerswezen.
  C3

  wegcodeA51